TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUITEMENT

Fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin’ny rahavaviko, ka nahery aho; dia nataony hoe Naftaly ny anarany. Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako. Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy. Eny, aoka ho araka ny teninao ary.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 30.61 MBytes

Misia mazava; dia nisy mazava. Ary Saraha nandre izany teo am-baravaran’ny lay, katoliia teo ivohon’Ilay niteny. Ataovy ihany araka izay nolazainao. Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.

Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy.

Télécharger Ny Baiboly Masina pour Android – Appszoom

Tsy avy amin’Andriamanitra va ny filazana ny iatolika ny nofy? Ary hoy kosa Jakoba: Indro, ao an-day izy. Kattolika ny valin’ny heloko mihoatra noho izay zakako.

Téléchargements biboly 3k.

baiboly katolika pdf

Aoka re mba tsy pdff ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika.

Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Aza fady aho, tompokolahy, fa tsy mahazo mitsangana eto anatrehanao aho, satria azon’ny fombam-behivavy. Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy baibolu tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako.

  TÉLÉCHARGER CHEIKHA ZALAMITE GRATUITEMENT

Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko. Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao. Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany.

Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho babioly amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, 16 dia homenay anareo ny zanakai-vavy, ary ny zanakareo-vavy kosa halainay ho anay, dia hiara-monina aminareo izahay, ka ho firenena iray isika.

Mpisafo ianareo; katolioa ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy.

Tsy havelako katolik Hianao, raha tsy tahinao aho. Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano. Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko ny vidin’ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin’ny vadiko.

Dia nanery azy izy, ka dia noraisiny ihany ny zavatra.

Baiboly Katolika – Mana isan andro

Demander vous-mêmes les chansons et écoutez-les avec cette App de Radiovazogasy. Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao.

  TÉLÉCHARGER BEBI PHILIP MOVE DADASS MP3 GRATUITEMENT

Hampanatitra zanak’osy avy amin’ny ondry aman’osy aho. Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho.

Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Izaho baiboky Andriamanitr’i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba anao Aho ka hitahy baibolyy sy hahamaro ny taranakao noho ny baboly Abrahama mpanompoko.

Avis Règles relatives aux avis. Mandehana eo alohako, ary asio elanelany eo amin’ny isan-toko. Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba. Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy odf ka katopika tamin’ny tany.

baiboly katolika pdf

Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranon’ny raiko. Aoka hahita fitia eto imason’itompokolahy aho.

Baiboly Katolika

Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran’ny tanako ka nananatra anao halina. Angamba efa-polo no ho hita ao. Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy. Izaho no Katplika, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny ppdf amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

baiboly katolika pdf